Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Jan I, papież i męczennik
Dziś jest: Środa, 18 maja 2022
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 208.

REGION

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii

wtorek, 11 sierpnia 2015 11:35 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
Magdalena Gliszczyńska
Polskie Sieci Energetyczne, w związku z fala upałów, wczoraj ogłosiły informację o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Dlatego też od 10 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) wprowadzono ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju. Operator systemu przesyłowego (OSP) ogłosił 19 i 20 stopień zasilania.
- W związku z utrzymującą się falą upałów i sytuacją hydrologiczną w kraju wystąpiło obniżenie – poniżej poziomu wymaganego minimum - dostępnych rezerw zdolności wytwórczych, a tym samym nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Głównym powodem są ograniczenia zdolności wytwórczych elektrowni z uwagi na  utrzymujące się, ekstremalne trudności w  chłodzeniu elektrowni z  otwartym obiegiem chłodzenia, ubytki na  pracujących blokach, awaryjne odstawienia i  przekwalifikowania na  postoje awaryjne - informuje Beata Jarosz rzecznik prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Prognozowane zapotrzebowanie na moc w najbliższych dniach szacowane było na poziomie 22 000 – 22 200 MW. Moc osiągalna JWCD (jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych) to  25 099 MW. Aktualnie stwierdzone ubytki mocy w  JWCD sięgają powyżej 4 000 MW. W świetle powyższego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na podstawie art. 11c, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późniejszymi zmianami) wprowadziły na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w  trybie normalnym na polecenie OSP. Ogłoszony został: 20 stopień zasilania – w godzinach 10.00 – 17.00 oraz19 stopień zasilania – w godzinach 17.00 – 22.00.

- Ograniczenia te dotyczą dużych odbiorców, którzy w umowach dystrybucyjnych mają określony poziom mocy umownej powyżej 300 kW. Ograniczenia poboru energii elektrycznej nie dotyczą: odbiorców sensytywnych (np. szpitale) oraz gospodarstw domowych - wyjaśnia Beata Jarosz.

Służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sposób powodujący jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Między innymi.: wstrzymano prace remontowe i modernizacyjne na sieci przesyłowej, uruchomiono wszystkie dostępne jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, odwołano wszelkie próby i pomiary na pracujących blokach skutkujące możliwością ubytków mocy, wstrzymano wydawanie zgód na odstawienia jednostek wytwórczych do remontów bieżących, ograniczono eksport energii elektrycznej. Ponadto, we współpracy z operatorami systemu przesyłowego krajów sąsiadujących OSP podejmuje na bieżąco działania ukierunkowane na dotrzymanie salda wymiany międzysystemowej. OSP prowadzi interwencyjne działania w celu uzupełnienia niedoborów poprzez dokonanie interwencyjnych zakupów mocy i energii z  systemów sąsiednich.Powyższe działania OSP podjęte zostały w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. (Dz. U.  Nr 133, poz. 924 z dnia 24  lipca 2007 r.) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w  dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na czas oznaczony na  terytorium Polski lub jego części między innymi w przypadku przewidywania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym. Odbywa się to poprzez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym: 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej (czyli do poziomu mocy zakontraktowanej w umowie z dystrybutorem), co w praktyce oznacza brak ograniczeń.20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum przy zachowaniu bezpieczeństwa ludzi oraz zapobiegnięciu uszkodzeniu lub  zniszczeniu obiektów technologicznych podział ograniczeń pomiędzy 12 i 19 stopniem zasilania jest w miarę możliwości proporcjonalny Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Nadrzędnym celem PSE bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej.